Μετά από δύο χρόνια καθυστερήσεων συγκροτείται επιτροπή για το μαύρο στην ΕΡΤ

Δύο τουλάχιστον χρόνια καθυστέρησε αλλά πλέον είναι γεγονός αφού επισήμως δημοσιεύτηκε ΦΕΚ που αναφέρει τη συγκρότηση επιτροπής που θα ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία της ειδικής διαχείρισης της (πρώην) Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν από την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου.

Ειδικότερα η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου:

1. Ελέγχει το σύνολο των πράξεων διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγα-τρικών της που μεταβιβάσθηκαν στο Δημόσιο, δυνάμει του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 2/11.6.2013 απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414), όπως ισχύει, στις οποίες προέ-βη ο ειδικός διαχειριστής, καθώς και τις πράξεις τυχόν ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης.

2. Ελέγχει την άσκηση από μέρους του ειδικού διαχει-ριστή των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υπο-χρεώσεων του Δημοσίου ως διαδόχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της.

3. Ελέγχει την πορεία των εκκρεμών υποθέσεων του Δημοσίου ως διαδόχου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της δυνάμει των καταγεγραμμένων στοιχείων ενεργητι-κού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

4. Ελέγχει την πορεία των δικών που αφορούν σε στοι-χεία του ενεργητικού και παθητικού που μεταβιβάσθη-καν στο Δημόσιο ή αφορούν διαφορές που γεννήθηκαν λόγω της καταργήσεως της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της.

5. Ελέγχει την τήρηση των ρυθμίσεων για τις εργασια-κές σχέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που καταργήθηκαν, καθώς και το ύψος των αμοιβών, αποζημιώσεων κ.λπ. που δόθηκαν στο προσωπικό.

6. Συντάσσει ενδιάμεσες εκθέσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρι-σης και τις υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

7. Συντάσσει πόρισμα με τα αποτελέσματα του ελέγ-χου των οικονομικών στοιχείων της ειδικής διαχείρισης μετά τη λήξη αυτής και το υποβάλλει στους ίδιους ως άνω Υπουργούς.