εργαζόμενοι

Για τις 17 Απριλίου είναι προγραμματισμένη η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος με θέμα την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 26 Μαρτίου παραιτήθηκαν τα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Γεώργιος Δημάκης, Παναγιώτης Παπανελόπουλος και Μάρκος Χύτας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που τηρείται στα «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ» (ΕΧΑΕ), κατά την έναρξη της 12ης Απριλίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής).

Για τη συμμετοχή στη συνέλευσ,η δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω σύνδεσης απευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.